Τετάρτη 12 Αυγούστου 2020

Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΒΗΣΣΑΝΗΣ 15-16 Αυγούστου 1930

15Αυγουστος στη Βήσσανη (δεκαετια του 50)

ΒΗΣΣΑΝΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1930:

Εφέτος μετ εξαιρετικής μεγαλοπρεπείας και όλως ασυνήθους κοσμοσυρροής εωρτάσθη το διήμερον πανηγύρι τής Παναγιάς.

Από της προηγουμένης ημέρας ήρχισαν να συρρέωσι εκ των περιχώρων πλείστοι πανηγυρισταί, αλλά η συρροή του κόσμου υπήρξε μεγάλη  κατά την επομένην ήμέραν τήν ήμέραν τής πανηγύρεως. Απο  πολύ πρωί μια εξαιρετική κίνησις εις τας τάξεις των επισκεπτών. Εφέτος μάλιστα, που το χωριό  μας απέκτησε και  την συγκοινωνίαν του η κοσμοσυρροή υπήρξε ανωτέρα των προηγουμένων ετών—από πολύ πρωΐ βλέπεις νά έρχανται τα αυτοκίνητα μέ τούς υψηλούς μας ξένους ή κεντρική πλατεία  της Βησσάνης κατά  τάς δύο αυτάς ιστορικάς ήμέρας του γλεντιού μετεβλήθη εις  πλατείαν Ομονοίας είναι η ώρα 8 και όλος ο κόσμος  μεταβαίνει να έκκλησιασθή εις την κεντρικήν εκκλησίαν «Αγιος Νικόλαος».

Η ιερά ακολουθία διεξάγεται μετα πλείστης επιβλητικότητος υπό του αρχιμανδρίτου Νικοδήμου και υπό καλλιφώνων ψαλτών κ κ. Χριστοφόρου Στούπη και Στεφάνου Γούναρη. Μετά τήν θείαν λειτουργίαν κατα το επικρατούν έθιμον όλοι οι  νέοι μέ τους φιλοξενουμένους μας, παρέες παρέες μετά τών μουσικών οργάνων. Επακολουθούν επισκέψεις εις τους εορτάζοντες Παναγιώτηδες. Επισκεπτόμεθα τον αγαπητόν Παναγιώτην Τζιατζιάνην, Παναγιώτην Ιλλαρίδην και τον αφιχθέντα χάριν τής Πανηγύρεως  Κώοτα Μέντζον καί πλείστους άλλους μέχρι της 1 μ,μ. οπότε  απεσύρθημεν πάντες νά γευματίσωμεν μετα των ξένων πανηγυριστών.

Μεταξύ των πανηγυριστών διακρίνομεν τον διαπρεπέστερον των χειρούργων της Ηπείρου κ. Γ. Σούλη μετα του φιλολόγου καθηγητού  κ. X. Σούλη, τόν ιατρόν κ. Βασίλειον Λάππαν, τον διαπρεπή λειτουργόν τής θέμιδος κ. Πρόεδρον των έν Ίωαννίνοις πρωτοδικών κ. Βασιλείου τον κ. Γ. Πουλήν Φαρμακοποιόν, τόν κ. Ζαγόρον δερματέμπορον Σωτήριον Κατσάνον έμποροράπτην τόν κ. Χρήοτον Παπαχρήστον τους κ.κ. Μαρτίνην,  Φωτάκην, Καζαντζήν ανώτερον τηλεγραφικόν υπάλληλον Α. Καμπανόπουλον Οικ. έφορον, Ζακύνθου, τήν οικογένειαν  Καζαμία και Αλιέως ως καί τόν κ . Σ. Σιωμόπουλον ύπ)γόν Διαχ.

Έκ Διλβινακίου τόν Β. Τσίλιον, Κ. Μπίλην και  Κ. Γκολυτάνην

Έκ. Τσερβαρίου ΖαγορΙου τόν κ. Γ. Μυρτίλαν μετα της Κυρίας του τον κ. Εμμανουήλ,

Έκ Κάτω Ραβενίων τον κ. Μιχαήλ Ζερβόν,

Έκ ΒοστΙνης τόν κ. Έμμανουήλ Κιτσώναν

Έκ Βασιλικού τον κ. Μιχαήλ Οικονόμου

Έκ Πρεβέζης τον κ. Χρήστον Κυριακόν

Εκ Δολιανών τόν κ. Δημήτριον  Δούμαν τήν οικογένειαν  Κοτούλη και Οικονομίδου

Τόν αγαπητόν Απόστολον Νταντίκαν  μετα της αξιοτίμου Κυρίας του  ως και πλείστους άλλους ούς αδυνατώμεν ελλείψει χώρου να κατονομάσωμεν.

Χάριν τής πανηγύρεως μας επισκέφτηκαν και πλείστοι Βησσανιώτες της ξένης. 

Εκ τούτων διακρίναμεν την αγαπητήν Οικογένειαν του ρέκτου φωτογράφου Πανταζή Πανταζίδου ιδίως δε τον φίλτατον Στυλιανόν Πανταζίδην φοιτητήν των πολιτικών επιστημών σπουδάζοντα εν Παρισίοις, τον κ. Κώστα Μέντζον, Ν. Βοσινάκην μετα της αξιοτίμου κυρίας του, Χ. Ράπτην , την σεβαστήν Δέσποιναν  Μάρθα Κ. Δάλμα μετά της διδος θυγατρός της, τον κ. Μιχάλην Δάλμαν και πλείστους άλλους.

Μετά την μεσημβρίαν επακολουθεί χορός  μέχρι τής 7ης εσπερινής διά νά συνεχιοθή τήν επομένην.

 Ενταύθα διακρίνομεν τον ακούραστον και αδάμαστον  Αριστοτέλην Τζάκον   την ψυχήν του κάθε γλεντιού, τον Λάμπρον Τσίλην στο χορό του Ισούφ Αράπη, τον Ηλίαν Τζιατζιάνη με το πουλάκι το λεβεντόπαιδο αυτό της Βήσσανης, τον Αντώνην Μάρον με την Βασιλαρχόντισα  και τον Λεωνίδα Μέντζο τον Ζαγόρω και άλλους.

Κατά τας εσπερινάς ώρας μας επισκέπτεται ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δριϋνουπόλεως και Πωγωνιανής Βασίλειος μετα του γραμματέως της Μητροπόλεως κ. Χ. Καλλιαρέκουκαι της ακολουθίας του οίτινες και κατέλυσαν παρα τω κ. Ν. Σακελλαρίω.

Το επέρας ολόκληρος αυτός ο εκλεκτός κόσμος περευρέθει εις την δοθείσαν εκ μέρους ερασιτεχνών νέων θεατρικών παράστασεων [Σ.Σ. Τρία θεατρικά έργα παρουσιάστηκαν την ημέρα εκείνη: « ΕΣΜΕ» του  Σπυρ. Περεσιάδη και δύο μονόπρακτες κωμωδίες : «Το κοκκαλάκι της νυχτερίδας» του του Νικολάου Λάσκαρη και «Ενοικιάζεται» άγνωστου συγγραφέα.]

Την επομένην 16 Αυγούστου μεταβαίνομεν και πάλιν εις την Εκκλησίαν. Οι Ενοριακοί Επίτροποι Μάνθος Κόντης ιατρός, Βασίλειος Μέντζος, Νικόλαος Σακελλάριος και Βασίλειος Κιτσής απο πολύ πρωΐ εις το καθήκον των υποδεχόμενοι φιλοφρονέστατα τους παντας-άρχεται η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμ.  Μητροπολίτου μας κ.κ. Βασιλείου. Επακολουθεί το Θείον κήρυγμα του διαπρεπούς Ιεράρχου μας, όστις μεταξύ των άλλων έθιξε και το ζήτημα της γλώσσης, περιγράψας με ζωντανά χρώματα τον μέγαν κίνδυνον ο οποίος επικρέμαται εις την Εθνικήν μας γλώσσαν τη συνεργεία των Μαλλιαροκουμμουνιστών…

Μετά την Θείαν Λειτουργίαν επακολουθούν αι κατ έθιμον επισκέψεις μέχρι των μεσημβρινών ωρών.

Μετά μεσημβρίαν επακολουθεί και πάλιν ο χορός μέχρι των νυκτερινών ωρών δια να συνεχισθεί το εσπέρας εις την οικίαν του Θεοφάνους Βασαγιάννη δημοδιδασκάλου.

Την επομένην ολόκληρος η εκλεκτή αύτη Κοινωνία η οποία ετίμησεν την πανήγυριν τηξς ημετέρας Κοινότητος, απεχώρησεν κατενθουσιασμένη αποκομίζουσα τας πλέον ευχαρίστους εντυπώσεις – και ούτως έληξεν η ωραία και μεγαλοπρεπής Πανήγυρίς μας η οποία εορτάσθη με επιβλητικότητα επι δύο συνεχείς ημέρας.

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ

ΠΗΓΗ: Το παραπάνω κείμενο αποτελεί ανταπόκριση του γνωστου Βησσανιώτη Χρ. Σακελλάριου (ιδρυτού λίγο αργότερα της εφημερίδας "ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ") στη εφημερίδα των Ιωαννίνων "ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝ" της 2ας Σεπτεμβρίου 1930.


ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Χ.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.