Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2013

Γιάννης Ντότης:Θεωρούμε απαραίτητη τη συμμετοχή όλων στη Διαβούλευση για τις ΕΟΖ

Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 27ης Δεκεμβρίου 2012, συζητήθηκε το θέμα της «Έγκρισης υπογραφής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Πωγωνίου – Περιφέρειας Ηπείρου και ΠΕΔ Ηπείρου, για τη διερεύνηση Ειδικής Οικονομικής Ζώνης στην περιοχή» μας. 

Η Παράταξή μας θεωρώντας το ζήτημα της ΕΟΖ πολύ σοβαρό, και πιστεύοντας ότι είναι αναγκαίο να έχουμε ξεκάθαρες πολιτικές θέσεις για την πορεία στην οποία θέλουμε να οδηγήσουμε το Πωγώνι, εισηγήθηκε εμπεριστατωμένα προ Ημερήσιας Διάταξης ως επείγον το θέμα: Πρόταση Θέσεων και Προϋποθέσεων, ως ελάχιστο προαπαιτούμενο προκειμένου να συνηγορήσουμε στην διερεύνηση ενδεχόμενης δημιουργίας ΕΟΖ στο Δήμο Πωγωνίου. 
Στη συνέχεια ζήτησε και πέτυχε την αποδοχή της εισήγησης από την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου. Πιστεύουμε ότι η πολιτική πρέπει να σχεδιάζεται και να προλαμβάνει. Τότε μόνο ανταποκρίνεται στις ανάγκες του τόπου και των πολιτών. Θεωρούμε απαραίτητη τη συμμετοχή όλων στη Διαβούλευση ... ...για τις ΕΟΖ, αλλά το αν πρέπει η όχι , το που και με ποιο τρόπο μπορεί ίσως υπό προϋποθέσεις , να συσταθεί ΕΟΖ στο Δήμο Πωγωνίου πρέπει εμείς οι Πωγωνήσιοι να το αποφασίσουμε και όχι άλλοι. 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Προϋπόθεση επιτυχούς λειτουργίας μιας ΕΟΖ αποτελεί η διασφάλιση του σωστού σχεδιασμού και της καλής οργάνωσης του τρόπου λειτουργίας της υπό την αιγίδα μιας αποτελεσματικής αλλά και αξιόπιστης διοίκησης της οποίας απαραιτήτως θα ηγούνται πλειοψηφικά κρατικοί και τοπικοί φορείς.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 
Α. Η θεσμοθέτηση του πλαισίου λειτουργίας των ΕΟΖ να γίνει μετά από εκτενή διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους τοπικούς κοινωνικοοικονομικούς και πολιτικούς φορείς.  
Β. Η χωροθέτηση πιθανής ΕΟΖ η οποία δεν θα προκαλέσει αναταράξεις στην εσωτερική οικονομία στον Δήμο Πωγωνίου υπάρχει, καθώς όλες οι παραμεθόριες περιοχές της Ηπείρου προσφέρονται για ΕΟΖ.  
Γ. Η προστασία της περιβαλλοντικής αειφορίας στις ΕΟΖ, το καθεστώς των εργασιακών σχέσεων και η παροχή κινήτρων για επενδύσεις να ανταποκρίνονται και να είναι σύμφωνες με την Εθνική Νομοθεσία και τις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΘΕΣΕΙΣ: 
  • Το Κράτος στα πλαίσια των στρατηγικών περιφερειακών του πολιτικών θα πρέπει να είναι ο άμεσος χρηματοδότης με εθνικούς και κοινοτικούς πόρους, με σκοπό να στηρίξει ουσιαστικά την περιοχή μας, προσελκύοντας επενδύσεις εξαγωγικού προσανατολισμού και υψηλής τεχνολογίας και κατά δεύτερον, δημιουργώντας νέες και εξειδικευμένες θέσεις εργασίας που θα δώσουν οικονομική ανάσα στους άνεργους συμπολίτες μας. 
  • Στην σύνθεση της ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ να προβλέπεται η συμμετοχή με ποσοστό τουλάχιστον 51% των Κρατικών φορέων με την απαραίτητη συμμετοχή του Δήμου. Μία τέτοια σύνθεση διασφαλίζει την εφαρμογή της ισχύουσας Νομοθεσίας, για τους εργαζόμενους, το περιβάλλον, τα ποινικά αδικήματα. 
Εδώ θα πρέπει κανείς να επισημάνει ότι, η διάρκεια της ΕΟΖ έχει ημερομηνία λήξης. Θα πρέπει να ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ ως απαράβατο όρο ότι η συνέχιση της λειτουργίας της μετά από την συγκεκριμένη ημερομηνία θα πρέπει να γίνει με τους ίδιους όρους ως προς την σύνθεση της Διοίκησης. Δεν πρέπει να δεχτούμε προτάσεις που οδηγούν την ΕΟΖ στο χρηματιστήριο, μετά τη λήξη της πρώτης λειτουργίας της, και μελλοντικά ίσως την καθιστούν χώρο εκτός Εθνικής Κυριαρχίας. 

Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Ειδικών Οικονομικών Ζωνών (και σε καμία περίπτωση βέβαια δεν πρέπει να συζητάμε για Ελεύθερες Οικονομικές Ζώνες), πρέπει να περιλαμβάνει καθαρές στοχεύσεις και σκοπούς που να εξυπηρετεί ένα αναπτυξιακό σχέδιο: Να αποκλείσουμε επενδύσεις με περιβαλλοντικές επιπτώσεις και με επιπτώσεις στην αλλοίωση της ταυτότητας της περιοχής μας. Άρα, πρέπει να υπάρξει η δυνατότητα: 
Α. να προσδιορίζεται το είδος των επενδύσεων που θα γίνουν αποδεκτές,  
Β. να περιγράφονται κριτήρια επιλεξιμότητας των επενδύσεων,  
Γ. να περιγράφονται απαγορεύσεις για επικίνδυνες δραστηριότητες,  
Δ. να προσδιορίζονται ρήτρες ανάκλησης αδειών επιχειρήσεων. 
  1. Αυστηρά καθορισμένο πρέπει να είναι εκ των προτέρων το ισχύον Νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα διασφαλίζει το σεβασμό της περιβαλλοντικής αειφορίας. 
  2. Απορρίπτουμε εφαρμογές ειδικών εργασιακών σχέσεων που θα ανατρέπουν εργασιακά κεκτημένα ως κίνητρα επενδύσεων. 
  3. Να ισχύσει το εργασιακό καθεστώς αυτό που προβλέπουν οι ισχύοντες νόμοι για όλη την ελληνική επικράτεια. 
  4. Η Περιφέρειά μας δεν πρέπει να γίνει ο παράδεισος της μαύρης ή υπαμειβόμενης εργασίας. Να στηριχθούν πολιτικές ενθάρρυνσης επενδύσεων με κατεύθυνση την αξιοποίηση των τοπικών προϊόντων και του φυσικού πλούτου (βάσει όσων προέβλεπε ο προηγούμενος Αναπτυξιακός Νόμος για την Δ Ζώνη). 
  5. Να μην στηρίξουμε τις Θεματικές ΕΟΖ σε διάφορες περιοχές της χώρας, οι οποίες δεν μπορούν να ελεγχθούν. Μπορούν όμως προιόντα του πρωτογενούς τομέα να μεταφερθούν σε παραμεθόριες και επιμεθόριες ΕΟΖ και να τυποποιηθούν εκεί προς εξαγωγή. Συμφωνούμε για κίνητρα φορολογικής ελάφρυνσης, για διευκόλυνση και απλοποίηση διαδικασιών, και για κρατική επιχορήγηση αρκεί τα χαρακτηριστικά να είναι ενιαία για ολόκληρη την ΕΟΖ. (Εξάλλου τέτοιες προέβλεπαν και προηγούμενοι Αναπτυξιακοί Νόμοι).
  6. Να αντιμετωπίζονται ζητήματα αθέμιτου ανταγωνισμού και άνισης μεταχείρισης ομοειδών επιχειρήσεων εντός και εκτός ΕΟΖ αλλά και ο κίνδυνος αποκλεισμού ανάπτυξης της ελληνικής εκτός ΕΟΖ επιχειρηματικότητας σε τομείς οι οποίοι «φιλοξενούνται» στην ΕΟΖ». 
Επίσης να προβλέπονται αντικίνητρα για την μετεγκατάσταση υφιστάμενων στην επικράτεια επιχειρήσεων. Να θεσμοθετηθεί η υποχρέωση ώστε από το ποσοστό των κερδών, μέρος τους να αποδίδεται στον Δήμο και στην Περιφέρεια που βρίσκεται η ΕΟΖ για την υποστήριξη των τοπικών κοινωνιών. 
Να υπάρχει κατηγορηματική δέσμευση πρόσληψης προσωπικού από την τοπική κοινωνία. Το εργατικό δυναμικό στην πλειοψηφία του θα πρέπει να απαρτίζεται από το τοπικό πληθυσμό και κατά πολύ λιγότερο από πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι απαραιτήτως θα πρέπει να διαθέτουν όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα Νομιμότητας παραμονής στην χώρα. Πρώτιστη ανάγκη είναι η απασχόληση των ανέργων πολιτών του τόπου μας. 

Δεσμευτήκαμε ότι σε περίπτωση που η Κυβέρνηση δεν κινηθεί σε αυτό το πλαίσιο, εμείς θα καταψηφίσουμε την πρόταση δημιουργίας ΕΟΖ στο Πωγώνι! 

Ντότης Ιωάννης [Επικεφαλής της μείζονος Αντιπολίτευσης]

el gato

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.