Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2017

Πρακτικόν του Κοινοτικού Συμβουλίου Βησσάνης περί μή μετονομασίας της Βήσσανης. [Πραξις 68η]


Έν Βησσάνη 

σήμερον τήν 10ην του μηνός Φεβρουαρίου 1954 έτους, 

το Κοινοτικόν Συμβούλιον Βησσάνης συγκείμενον 

έκ του Προέδρου αυτού Χριστοφόρου Κ. Σακελλαρίου 

καί τών μελών Γρηγορίου Οίκονομίδου, Τηλεμάχου Στούπη καί Γεωργίου Παπαδοπούλου, 

συνεδριάσαν 

έν τώ Κοινοτικώ Γραφείω καί εύρεθέν έν νομίμω άπαρτία, είσηγησαμένου του κ. Προέδρου αύτού τήν ύπ’ άριθ. Πρωτ. 182) 1—2—54 Εγκυκλίου Διαταγήν του κ. Έπάρχου Πωγωνίου, «Περί μετονομασίας τής Κοινότητος ήμών, καθότι τό όνομα «Βήσσανη» του παρά τω Ύπουργείω Εσωτερικών Συμβουλίου Τοπωνυμιών έχαρακτηρίσθη ξενόφωνον καί άκατάλληλον » καί έπί του θέματος τούτου ό κ. Πρόεδρος τής Κοινότητος θέτων ύπ’ όψιν του Κοινοτικού Συμβουλίου τάς άντιρρήσεις όλοκλήρου τής Κοινότητος άναπτύσει έν έκτάσει καί έν πλάτει τούς ισχυρισμούς του διά τήν μή μετονομασίαν τής Κοινότητος ήμών, στηριζόμενος εις τούς ώς έπεται βάσιμους Εθνικούς, Ιστορικούς καί Γεωγραφικούς λόγους: 

►Η Βήσσανη, κείται έκτισμένη έπί πέντε λόφων καί περιβάλλεται από πολλάς συνδένδρους έκτάσεις καί δάση ούχί μακράν τής Κοινότητος, δικαιολογούσα πλήρως τήν τοπονυμίαν αύτής. Ή Βήσανη έδημιουργήθη άπό τού 1600 έτους. Εις τήν Κεντρικήν Έκλησίαν «'Αγιος Νικόλαος» καί έν τή μονή «Αβελ» εις τέσσαρας εικόνας ύπάρχει άναγεγραμμένον τό έτος 1669►Δεδομένα ετυμολογίας έκ Σλαυϊκών λέξεων δέν έχομεν, καί ούτε κάν άναφέρωνται έν τή Ιστορία. Εις τά Ηπειρωτικά Μελετήματα τού Λαμπρίδη, είς τήν Ίστορικήν διατριβήν του Μπουκεβίλ ένδιατρίψαντος επί Άλή Πασσά καί του Αγγλου άρχαιολόγου Λήκ έπισκευθέντος τήν Ηπειρον κατά τήν αυτήν έποχήν ή Βήσσανη ύπήρξεν Έλληνικωτάτη κωμόπολις καί κατά τόν Σκαλιέρην Εδρα Επισκοπής Βήσσων, διεφύλαξε δέ τό Έλληνικόν της όνομα άπό τό «Βήσσα» ήτοι: Λάκκωμα—Δασώδης έκτάσεις έν μέσω Ωκεανών βουνών κατά τήν έκφρασιν τού Λήκ

►Η όνομασία της δημιούργημα ούχί Σλαυϊκόν άλλά έδαφικών ιδιοτήτων είναι προϊόν τής Αρχαίας Ελληνικής λέξεως «Βήσσα» (όρεινή κοιλάς— σύνδενδρος) καί ότι ή τοποθεσία καί ή θέσις τής Βησσάνης δικαιολογεί πλήρως τήν όνομασίαν ταύτην

►Η λέξις» «Βήσσα» (δωρικής Βάσσας έλέγετο παρά ποιηταίς καί παρ’ Όμήρω άλλά καί παρά Πινδάρω καί Σοφοκλέϊ (Σύνδενδρος φάραγξ ή Δρυμμώδης Κοιλάς, ώς θυρεός έν Βήσση (Ίλ. Γ. 34) δηλαδή είς τάς όρεινάς κοιλάδας. Εις τό σωζόμενον άρχαιότερον έγγραφον 1760, γράφεται ή Βήσσανη μέ ήτα καί δύο σίγμα καί δέν έχει ούδεμίαν σημασίαν μέ τήν μανίαν τών προσπαθούντων νά άναγάγουν όλας τάς αρχαίας καί νέας Ελληνικός λέξεις είς Σλαυϊκάς τοιαύτας. 

►Επικουρικώς τονίζομεν ότι μέ τήν λέξιν «Βήσσα» άπαντώνται Ελληνικώταται πόλλεις καί χωρία ούχί Σλαυϊκής Προελεύσεως: 
α) Όνομα πόλεως Λοκρών τών Έπικνημήδων έν τώ διαμερίσματι τής Εκαρφείας όνομασθείσα καί αύτη διά τό δασσώδες περιβάλλον (Στράβων 9. 426. Δρυμμώδης τις τόπος) β) Όνομα Δήμου Αττικής άνήκοντος είς τήν Άδρεαντίδα φυλήν παρ’ αύτήν κείται ή άνω Βήσσα. 
γ) Όνομα δύο (2) πόλεων έν Αίγύπτω.

Έπιπροσθέτως ή Σλαυϊκή Επιδρομή δέν άφησεν ύπολείμματα είς τήν περιοχήν ταύτην καταστραφείσαν έκ τών διαφόρων πολέμων καί ούτε άπό του 1600, Χρονολογίας Κτίσεως τής Βήσσανης έδημιουργήθη έν Ήπείρω έμφάνησις καί έγκατάστασις Σλαυϊκών όρδών. 'Η Βήσσανη ύπό τό όνομα τής γνήσιας Ελληνικής προελεύσεως έδημιούργησεν ’Ηπειρωτικόν Πολιτισμόν καί Ιστορίαν καί δέν δυνάμεθα νά άγνοούμεν τούς δύο τούτους πρωταρχικούς παράγοντας μέ όλα τά Γεωγραφικά καί Ιστορικά στοιχεία τής προελεύσεως αύτής 

καί κατόπιν συζητήσεως: 

1) Συμμορφούμενον πρός τήν ώς είρηται Έγγύκλιον τού Έπάρχου Πωγωνίου, 
2) Λαβόν ύπ’ όψιν τήν είσήγησιν τού κ. Προέδρου αύτού άναπτύξαντος έν πλάτει τήν Ίστορικήν σημασίαν τής Κοινότητος ημών, 

βεβαιούν πλήρως τό περιεχόμενον αύτής καί συμφωνούν άπολύτως πρός τάς άπόψεις αύτού πρός ίκανοποίησιν τής έπιθυμίας άπάντων καί έν γενικαίς γραμαίς τών κατοίκων τής Κοινότητος ήμών 

Αποφαίνεται παμψηφεί: 

Εγκρίνει, νά τηρηθή τό όνομα τής Κοινότητος ήμών ώς έχει: «Βήσσανη» ώς Έλληνικωτάτη λέξις καί διά τούς έν τή είσηγήσει, τού κ. Προέδρου τής Κοινότητος ήμών έκτιθεμένους Εθνικούς, Γεωγραφικούς καί Ιστορικούς λόγους, καί άνατίθησιν είς τόν κ. Πρόεδρον αύτού τήν ύποβολήν τής παρούσης άποφάσεως πρός τήν Σεβ. Γενικήν Διοίκησιν Ηπείρου καί πρός τόν κ. Επαρχον Πωγωνίου.

Άναγνωσθείσα καί βεβαιωθείσα ύπογράφεται: 

Τό Κοινοτικόν Συμβούλιον Βησσάνης

Ο Πρόεδρος Χρισ. Κ. Σακελλάριος

Τά Μέλη: 

Γρηγ. Οίκονομίδης, Τηλ. Στούπης, Γεώργ. ΠαπαδόπουλοςΠηγή: "ΠΩΓΩΝΗΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΒΗΣΣΑΝΙΩΤΚΑ"-Τόμος 2  [Διατήρησα την ορθογραφία του πρωτοτύπου]

Για την προέλευση του ονόματος της Βήσσανης διάβασε και:
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Χ.Κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.