Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

10+2 ερωτήσεις για το ξεπούλημα της ΕΥΑΘ


Τι σημαίνει η ένταξη μιας ΔΕΚΟ στο νέο υπερταμείο για 99 χρόνια; Οι εταιρείες που εντάσσονται στο υπερταμείο θα μπορούν να πωληθούν σε ιδιώτες ή εξ ολοκλήρου ή ένα σημαντικό ποσοστό τους το οποίο συνήθως συνοδεύεται με το management της εταιρείας.

Πώς επη­ρε­ά­ζει την ΕΥΑΘ η έντα­ξη της στο νέο Υπερ­τα­μείο; Με την ει­σα­γω­γή της ΕΥΑΘ στο Υπερ­τα­μείο ου­σια­στι­κά αλ­λά­ζει ο σκο­πός και ο ρόλος της εται­ρεί­ας. Σή­με­ρα σκο­πός της ΕΥΑΘ είναι να πα­ρέ­χει κα­θα­ρό και ποιο­τι­κό νερό, καθώς και ασφα­λείς συν­θή­κες υγιει­νής στους Θεσ­σα­λο­νι­κείς. Πλέον ο σκο­πός της ΕΥΑΘ στο Υπερ­τα­μείο θα είναι η απο­πλη­ρω­μή του Χρέ­ους, κάτι που συ­νε­πά­γε­ται ανα­γκαία αύ­ξη­ση κερ­δών για το σκοπό αυτό, η οποία ανα­πό­φευ­κτα θα επι­διω­χθεί με αύ­ξη­ση της τιμής του νερού. Το νερό, λοι­πόν, με­τα­τρέ­πε­ται σε είδος προς κερ­δο­σκο­πία, ένα ΕΜΠΟ­ΡΕΥ­ΣΙ­ΜΟ είδος, όπως π.χ. ένα ανα­ψυ­κτι­κό ή μια μπύρα! Εκ των πραγ­μά­των δεν υπάρ­χει πλέον χώρος για δια­φά­νεια, συμ­με­το­χή των πο­λι­τών, οι­κο­λο­γι­κές και βιώ­σι­μες πρα­κτι­κές και άλλες μη χρη­μα­το­θη­ρι­κές πα­ρα­μέ­τρους.

Είναι η πώ­λη­ση του 23% της ΕΥΑΘ ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση; Σή­με­ρα το 74% της ΕΥΑΘ ανή­κει στο Δη­μό­σιο μέσω του ΤΑΙ­ΠΕΔ. Το επι­χεί­ρη­μα της κυ­βέρ­νη­σης είναι ότι που­λώ­ντας το 23% σε ιδιώ­τη, το δη­μό­σιο θα συ­νε­χί­σει να έχει τον έλεγ­χο αφού θα κα­τέ­χει το 51%. Αυτό δεν ισχύ­ει: ο πρω­θυ­πουρ­γός ανα­κοί­νω­σε στη ΔΕΘ ότι θα μπει στρα­τη­γι­κός επεν­δυ­τής (και) στην ΕΥΑΘ, δη­λα­δή ο ιδιώ­της -πέρα από το 23%- θα έχει λόγο ΚΑΙ στη διοί­κη­ση της εται­ρεί­ας. Πρό­κει­ται λοι­πόν για μια έμ­με­ση ιδιω­τι­κο­ποί­η­ση, για ένα ΣΔΙΤ (Σύ­μπρα­ξη Δη­μό­σιου και Ιδιω­τι­κού Τομέα). Εκ­θέ­σεις της ίδιας της Πα­γκό­σμιας Τρά­πε­ζας προ­τρέ­πουν πλέον τις πο­λυ­ε­θνι­κές να στα­μα­τή­σουν τις πλή­ρεις ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις και να στρα­φούν στα ΣΔΙΤ, ως πιο επι­κερ­δείς και χα­μη­λό­τε­ρου ρί­σκου επεν­δύ­σεις.

Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2016

Πολυμερείς συμφωνίες ΤΤΙΡ, CETA, TPP, TISA, EAEU, SCO, CELAC, ALBA και καπιταλιστική παγκοσμιοποίηση


Του Γιάννη Τόλιου*

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η μεγάλη ανάπτυξη της διεθνούς ανταλλαγής εμπορευμάτων και υπηρεσιών και εξαγωγής «επενδυτικών» και «δανειακών» κεφαλαίων, μεταξύ μεγάλων επιχειρήσεων, πολυεθνικών ομίλων και μεταξύ κρατών, αποτελούν ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά του σύγχρονου καπιταλισμού. Τις τελευταίες δεκαετίες με την υιοθέτηση του νεοφιλελεύθερου «υποδείγματος» διαχείρισης της καπιταλιστικής οικονομίας, την προώθηση των ιδιωτικοποιήσεων και της απορρύθμισης των εθνικών οικονομιών, τη συρρίκνωση του «κράτους πρόνοιας» και ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων, τις εκτεταμένες διασυνοριακές εξαγορές-συγχωνεύσεις, την αυξανόμενη ισχύ των πολυκλαδικών-πολυεθνικών ομίλων, την ένταση της εξαγωγής κεφαλαίων μεταξύ χωρών και ενίσχυσης των περιφερειακών ολοκληρώσεων, επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες παγκοσμιοποίησης των οικονομιών.

Στο φόντο των παραπάνω εξελίξεων η υπογραφή μεταξύ χωρών, συμφωνιών «διμερούς» (bilateral) και «πολυμερούς» (multilateral) χαρακτήρα, αποτελούν ένα νέο ποιοτικό γνώρισμα του σύγχρονου καπιταλισμού. 
Στο παρόν άρθρο θα εξετάσουμε τις σημαντικότερες από τις «πολυμερείς συμφωνίες» (ΤΤΙΡ, TPP, CETA, TiSA, EAEU, SCO, CELAC, ALBA) και τις συνακόλουθες ενδοκαπιταλιστικές, ενδοϊμπεριαλιστικές και γεωπολιτικές αντιθέσεις μεταξύ των βασικών καπιταλιστικών κέντρων, για ξαναμοίρασμα των σφαιρών οικονομικής και πολιτικής επιρροής στον κόσμο. Θα διερευνήσουμε επίσης τους εναλλακτικούς δρόμους αξιοποίησης των πλεονεκτημάτων «διεθνοποίησης» των οικονομιών, σε όφελος των λαών και εργαζόμενων του πλανήτη.

1. ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΕ [1] ΣΤΙΣ «ΔΙΜΕΡΕΙΣ» ΚΑΙ «ΠΟΛΥΜΕΡΕΙΣ» ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ

Καμπή στη διαδικασία «παγκοσμιοποίησης» των οικονομιών, αποτέλεσε η δημιουργία του ΠΟΕ (1994), ως αποτέλεσμα μετεξέλιξης της GATT («Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου» του ΟΗΕ), σε διευρυμένη «πολυμερή» συμφωνία, την οποία έχουν υπογράψει ως τώρα 164 χώρες. Ωστόσο η όλη συγκρότηση και ο προσανατολισμός του ΠΟΕ, στηρίχτηκε στα νεοφιλελεύθερα δόγματα της «απελευθέρωσης του εμπορίου» μεταξύ χωρών, που εξυπηρετούν κυρίως τα συμφέροντα των αναπτυγμένων χωρών.

Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016

Τί είδε ο F. Boissonnas στο Πωγώνι του 1913...

Η άγνωστη για πολλούς περιοχή του Πωγωνίου αναβιώνει αναπάντεχα στις φωτογραφίες του Ελβετού διάσημου φωτογράφου για την τεχνική του FREDERIC BOISSONNAS  ,και στην αφήγηση του συνοδοιπόρου του D. BAUD – BOVY, πρύτανη της Σχολής Καλών Τεχνών της Γενεύης. Το νόημα της πολύτιμης φωτογραφικής συλλογής του BOISSONNAS συμπυκνώνεται στον τίτλο του: 

"ΗΠΕΙΡΟΣ – ΤΟ ΛΙΚΝΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ" 


Οι φωτογραφίες αναπαριστούν την ζωή στην Ήπειρο το 1913-1914, οι Τούρκοι μόλις έχουν εγκαταλείψει την λεηλατημένη Ήπειρο (Πρέβεζα) και με την παρουσία του στρατού αισθητή (ευτυχώς όχι στις φωτογραφίες). Μιας υπαίθρου πληγωμένης οικονομικά και κυριολεκτικά αλλά με το αίσθημα της εθνικής υπερηφάνειας έντονο και αισθητό. Ο φωτογράφος μαγεύεται από τα τοπία της Ηπείρου


¨Καθώς αφήναμε πίσω μας τα Ιωάννινα, 

Πάρε ΦΕΤΑ, δοσ’ μου CETA!


Του Γιάννη Κιμπουρόπουλου

Έναντι δήλωσης υπόσχεσης… μελλοντικής προστασίας του διασημότερου ελληνικού προϊόντος, η ελληνική κυβέρνηση μαζί με τις άλλες 27 της Ε.Ε. συμφώνησαν στη Μπρατισλάβα να προχωρήσει η ευρωκαναδική συμφωνία- «Δούρειος Ίππος» της ημιθανούς TTIP, και μάλιστα με άμεση «προσωρινή εφαρμογή»

Πίσω από μια κομψή πλην ακατάληπτη ανακοίνωση περί «ενισχυμένης προστασίας της ένδειξης φέτα στον Καναδά» και από μια δήλωση ότι η Ελλάδα τάσσεται υπέρ της «προσωρινής αναστολής των διαπραγματεύσεων για την TTIP» προσπάθησε να κρύψει η ηγεσία του υπουργείου Οικονομίας την πραγματική είδηση που βγήκε χθες στη Μπρατισλάβα: η συμφωνία Ε.Ε. – Καναδά, CETA, η δίδυμη της πολύ «διασημότερης» TTIP, βαίνει προς οριστική υπογραφή στη σύνοδο ΕΕ- Καναδά στις 27 Οκτωβρίου και, ταυτόχρονα, τίθεται σε προσωρινή εφαρμογή με την συγκατάθεση και της ελληνικής κυβέρνησης!

Η ανακοίνωση της σλοβακικής προεδρίας της Ε.Ε. για το χθεσινό άτυπο συμβούλιο των υπουργών Εμπορίου στη Μπρατισλάβα αναφέρει: 
«Τα κράτη μέλη συμφώνησαν ότι το ζήτημα της προσωρινής εφαρμογής πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν, δεδομένου ότι το ζήτημα αυτό αφορά την εμπορική πολιτική της ΕΕ και την αξιοπιστία της ΕΕ ως εταίρος στις διαπραγματεύσεις. Συμφώνησαν επίσης η συμφωνία να εγκριθεί από τους υπουργούς Εμπορίου πιθανότατα στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Λουξεμβούργο στις 18 Οκτωβρίου».
Και το κίνημα “STOP TTIP-CETA”;

Αυτά με την έγκριση και της ελληνικής κυβέρνησης, και παρά το γεγονός ότι το προηγούμενο τριήμερο σε δεκάδες ευρωπαϊκές πόλεις έγιναν διαδηλώσεις με συμμετοχή χιλιάδων πολιτών κατά των δυο θηριωδών επενδυτικών- εμπορικών συμφωνιών, που είναι κομμένες και ραμμένες στα μέτρα των πολυεθνικών και στις δυο όχθες του Ατλαντικού.

Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

Όχι δεν πάμε καθόλου καλά…


Οι Έλληνες περνούν καλά…
Πόσο γελοίο ακούγεται…

Υπάρχουν ακόμα ηλίθιοι που μετράνε τη ζωή με το αν είναι γεμάτη μια καφετέρια.
Υπάρχουν ακόμα ανόητοι που θεωρούν «καλά» το ότι είναι εντάξει με τις τράπεζες και την εφορία.
Πως καλά είμαστε ακόμα γιατί ένα μέρος του πληθυσμού μπορεί ακόμα και τη βγάζει καθαρή μέσα στο μεγάλο σφαγείο.
Επειδή δεν έχει έρθει η σειρά τους.
Επειδή ο χασάπης τους έχει ακόμα στη κατάψυξη να σιτέψουν καλά…

Όχι δεν περνάμε καλά...

Γιατί πίσω από το γέλιο στη καφετέρια και το χαβαλέ διακρίνεις τα άφτιαχτα δόντια που αρχίζουν και σαπίζουν ένα ένα κι έχει μπει ο οδοντίατρος στη λίστα των αχρείαστων ειδών.

Όχι δεν περνάμε καλά, γιατί βλέπεις τις πόλεις να έχουν γεμίσει από κακοσυντηρημένα αυτοκίνητα «χιλιάρια» ή το πολύ «χιλιοτετρακοσάρια», που σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο τα δίνουν για να μαθαίνουν τα παιδιά τους να οδηγούν, πριν τους αγοράσουν το καινούργιο σεντάν των 2.500 κυβικών…

Γιατί βάφεσαι και φτιάχνεσαι για το ραντεβουδάκι αλλά στο σπίτι οι υπόλοιποι θα τη περάσουν με κουβέρτα δίπλα σε ένα αερόθερμο του κώλου.

Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2016

Δήμος Πωγωνίου: Επιστολή του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Καψάλη για το κλείσιμο του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κεφαλόβρυσου

Ο Δήμαρχος Πωγωνίου κ. Κωνσταντίνος Καψάλης, με σημερινή του επιστολή, αναφέρεται στο κλείσιμο του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κεφαλόβρυσου, ζητώντας την ανάκληση τη απόφασης, λόγω της σημασίας που έχει το τμήμα για την προστασία της περιοχής.

Η επιστολή, η οποία κοινοποιήθηκε στους Αν. Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Νικόλαο Τόσκα, Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ, Αντιστράτηγο κ. Κωνσταντίνο Τσουβάλα, Γενικό Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, κ. Δημήτρη Αναγνωστάκη, Γεν. Αστυνομικό Διευθυντή Ηπείρου, κ. Κωνσταντίνο Σκουμά, Γεν. Αστυνομικό Διευθυντή Ιωαννίνων, κ. Ιωάννη Βασιλάκο, Βουλευτές Ιωαννίνων και τον Περιφερειάρχη Ηπείρου, κ. Αλέξανδρο Καχριμάνη.

Αναλυτικά η επιστολή αναφέρει:

Θέμα:  Κλείσιμο Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κεφαλοβρύσου

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 178/2016 ομόφωνη απόφαση της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πωγωνίου (πρακ. 9/29-8-16), επανερχόμαστε στο θέμα κατάργησης του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Κεφαλοβρύσου και σας μεταφέρουμε, για μία ακόμη φορά, την αγανάκτησή μας για το αίσθημα αδικίας που διακατέχει όσες αποφάσεις της πολιτείας αφορούν την μεθόρια περιοχή του Πωγωνίου.

Μία περιοχή πολύπαθη, με ιδιαιτερότητες γεωγραφικές και ηλικιακές που δυστυχώς δεν ελήφθησαν  υπόψη από τους αρμοδίους κατά την εκπόνηση του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την αναδιάρθρωση της ΕΛ.ΑΣ. Όπως δεν ελήφθησαν υπόψη και οι δεσμεύσεις για διατήρηση και ενίσχυση της Συνοριακής Φύλαξης. Η απόφαση έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή με τις δεσμεύσεις του Υπουργείου και της ΕΛ.ΑΣ. για ενίσχυση της συνοριακής φύλαξης και εμπέδωσης του αισθήματος ασφάλειας στους κατοίκους του ακριτικού δήμου Πωγωνίου, στην πλειονότητά τους ηλικιωμένα και μοναχικά άτομα.

Στο Δήμο Πωγωνίου λειτουργούσαν πέντε τμήματα Συνοριακής Φύλαξης (Δελβινακίου, Αγίας Μαρίνας, Κεφαλοβρύσου, Καστάνιανης και Πωγωνιανής), τα οποία συμπτύχτηκαν σε τρία (3) Καστάνιανης, Δελβινακίου και Κεφαλοβρύσου. Ωστόσο το Υπουργείο προχωρά σε μία ακόμη αδικία καταργώντας το Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κεφαλοβρύσου, αφήνοντας στο έλεός τους, τους κατοίκους μίας ακτίνας 70 χλμ. που δεν μπορεί να καλυφθεί από κανένα άλλο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης.

Ας… φυτεύσουμε τον δικό μας σπόρο

9-11 Σεπτεμβρίου στα Γιάννενα: 
η 23η πανελλαδική γιορτή βιολογικής γεωργίας και χειροτεχνίας

Πανελλαδική γιορτή βιολογικής γεωργίας και χειροτεχνίας θα πραγματοποιηθεί στα Γιάννενα, και συγκεκριμένα στα «Λιθαρίτσια», από 9 έως 11 Σεπτεμβρίου. Η πόλη των Ιωαννίνων θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά την ιδέα της αλληλέγγυας οικονομίας και της οικολογικής συνεργασίας. Η πρώτη γιορτή οικολογικής γεωργίας και χειροτεχνίας στην Ελλάδα έγινε πριν από 22 χρόνια.

«Σε αυτόν τον τόπο που ήταν πάντα άμεσα συνδεδεμένος με την κτηνοτροφία κι αργότερα με την γεωργία η ανάγκη για έναν άλλο τρόπο ζωής και παραγωγής, ειδικά αυτήν την εποχή της κρίσης, δεν είναι μόνο παρούσα αλλά και εφικτή αν αποφασίσουμε να επιλέξουμε μια άλλη συνθήκη για τον άνθρωπο, την γη και την τροφή του» αναφέρεται στη διακήρυξη της 23ης πανελλαδικής αυτής γιορτής.

Η έννοια της οικολογικής γιορτής δεν έχει το νόημα της διάδοσης της βιολογικής καλλιέργειας και του στρεβλού κέρδους αλλά τη διαχείριση των καρπών της γης, σαν πολίτες και σαν παραγωγοί, με όρους κοινωνικής προσφοράς, με παλιές μεθόδους καλλιέργειας, χωρίς χημικά και μεταλλαγμένα, με στήριξη στις ντόπιες ποικιλίες σπόρων και φυλών ζώων, με εκτίμηση στα φυσικά υλικά και τη χρησιμοποίησή τους.

Για τρεις μέρες λοιπόν στα «Λιθαρίτσια» πάνω από 100 παραγωγοί και χειροτέχνες θα στήσουν τα περίπτερά τους και θα παρουσιάσουν τα προϊόντα τους και τις δημιουργίες τους.

Pharoah Sanders - Nozipho

Το Κράτος δεν είναι Πατρίδα…


«Το Κράτος δεν είναι Πατρίδα….Η Πατρίδα αντιπροσωπεύει το ιερό και αδιαφιλονίκητο δικαίωμα κάθε ανθρώπου, κάθε ομάδας ανθρώπων, ενώσεων, κοινοτήτων, περιοχών, εθνών να αισθάνονται, να σκέπτονται, να θέλουν και να δρουν με τον δικό τους τρόπο, και ο τρόπος αυτός είναι πάντα το αναμφισβήτητο αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας ιστορικής εξέλιξης.
Υποκλινόμαστε, λοιπόν, στην παράδοση, στην ιστορία. Ή, καλύτερα, τις αναγνωρίζουμε όχι γιατί μας παρουσιάζονται σαν αφηρημένα εμπόδια που σχηματίστηκαν μεταφυσικά, νομικά και πολιτικά από τους σοφούς δασκάλους και ερμηνευτές του παρελθόντος , αλλά μόνο γιατί έχουν περάσει πραγματικά στο αίμα και στη σάρκα, στις αληθινές σκέψεις και τη θέληση των σημερινών λαών».
Μιχαήλ Μπακούνιν

Η εθνική επιβίωση είναι υπεράνω ιδεολογιών, ταξικών διαφορών, προσωπικών αδικιών και συμφερόντων.


Του Διονύση Χαριτόπουλου

Το κράτος πιθανόν να είναι δίκαιο ή άδικο, ικανό ή ανίκανο, αφερέγγυο, αυταρχικό και σπανίως στοργικό να δέρνει τους συνταξιούχους, να μη σέβεται ζώντες και τεθνεώτες, να μεροληπτεί, να ψεύδεται, να εξαπατά, να χρηματίζεται, να τρομοκρατεί.Η πατρίδα είναι κάτι ακλόνητο, βαθύ και καθοριστικό για τον άνθρωπο.

Ένα γεγονός που έχει επιμελώς αποσιωπηθεί είναι ότι στις 16 Νοεμβρίου 1967 η Τουρκική Εθνοσυνέλευση κήρυξε τον πόλεμο εναντίον της Ελλάδας.
Στα σύνορα του Έβρου η απέναντι όχθη πλημμύρισε με τουρκικά άρματα μάχης, που μάρσαραν νυχθημερόν εκφοβιστικά και πανέτοιμα να περάσουν το ποτάμι. Στη δική μας πλευρά ο αριθμός των αρμάτων ήταν ασήμαντος σε σχέση με των Τούρκων και αρχίσαμε τα «κολοκοτρωναίικα» τα κάναμε κυκλικές βόλτες μέσα από δάση και χωριά για να φαίνονται περισσότερα. (Εικόνα τρομακτικής ανισότητας, που θα έπρεπε να την έχουν αντικρίσει όσοι με ασυγχώρητη ανευθυνότητα μιλάνε για μείωση των εξοπλισμών.)
Ο ίλαρχος Ν.Μ., διοικητής μιας Ίλης Αναγνωρίσεως, διέθετε στον τομέα ευθύνης του πλάι στο ποτάμι 4 έφεδρους αξιωματικούς και 144 στρατιώτες, συν 2 «βοηθητικούς» που δεν έφεραν όπλο.

Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2016

ΒΗΣΣΑΝΗ-ΠΩΓΩΝΙ-ΚΡΗΤΗ (video)

Απο τις πιο ενδιαφέρουσες και επιτυχημένες εκδηλώσεις της Αδελφότητας ήταν ομολογουμένως εκείνη που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή το πρωΐ 16 Μαΐου του 2010 στην αίθουσα που βρίσκεται στα Γραφεία μας στη θρυλική “ΜΑΝΑ”, και που ήταν αφιερωμένη στους δεσμούς της Βήσσανης με την λεβεντογέννα Κρήτη. 
Οι Βησσανιώτες έχουν άρρηκτους δεσμούς με την Κρήτη, αφού εκεί ταξίδεψαν, δούλεψαν, πλούτισαν και έχυσαν το αίμα τους για την απελευθέρωσή της. 
“…Όλγα Βασιλισσά μου πούν τα καράβια σου; 
Στην Κρήτη πολεμούνε τα παλληκάρια σου 
Ο Γκάγκας πολεμάει, με δεκαοχτώ παιδιά 
τρία από τη Ζαραβίνα δύο από τη Μόσιορη 
και τα άλλα δεκατρία από τη Βήσσανη…” 
Την μουσικοθεατρική παράσταση επιμελήθηκε ο γνωστός μας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ και είχε θέμα: “ Οι ραψωδοί των Ελλήνων: Βιτσέντζου Κορνάρου Ερωτόκριτος”

Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στους απόγονους των θρυλικών εκείνων Βησσανιωτών, που απο τον 19ο αιώνα ταξίδεψαν στη Μεγαλόνησο για να καζαντήσουν, ασκώντας αρχικά το πατροπαράδοτο επάγγελμα του αρτοποιού. Ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς παρέμεινε στη φιλόξενη Κρητική Γή και έγινε ένα με αυτή. Έτσι οι περισσότεροι μεγαλούργησαν στο εμπόριο,τις επιστήμες, τις τέχνες, τα γράμματα και τον πολιτισμό. Επίσης αφιερώνεται και σε εκείνους απο τους σύγχρονους Βησσανιώτες και Βησσανιωτοπούλες, που διάλεξαν για συντρόφους της ζωής τους Κρητικοπούλες ή Κρητικούς. 

Καλωσόρισμα στην Ήπειρο


Μουσική: Πετρολούκας Χαλκιάς - Τάκης Μπαρμπέρης - Καλωσόρισμα από το δίσκο In Parallel.

Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2016

Πλιάτσικο στις περιουσίες των Ελλήνων με πρόσχημα την... αλβανική Ριβιέρα


Καταπατούν, κατεδαφίζουν και χαρίζουν, με ευαγγέλιο την ανάπτυξη... ημετέρων συμφερόντων, καταστρατηγώντας κάθε έννοια δικαίου σε βάρος της εθνικής ελληνικής μειονότητας.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά της υφαρπαγής των περιουσιών τους έκαναν στις 14 Αυγούστου εκατοντάδες Βορειοηπειρώτες στη Χειμάρρα.

Μέσα σε ένα όργιο διαφθοράς και πλαστογραφίας, οι Αρχές της Αλβανίας αρπάζουν τις περιουσίες των Ελλήνων στην παραθαλάσσια Χειμάρρα για να τις παραδώσουν στις αναπτυξιακές ορέξεις «φίλων» επιχειρηματιών. Το φαινόμενο δεν είναι καινούργιο. Υπάρχει ως τάση εδώ και χρόνια, μέσα στο ευρύτερο πλέγμα των αλβανικών παθογενειών. Τους τελευταίους μήνες ωστόσο, οι υφαρπαγές κλιμακώνονται καθώς η κυβέρνηση Ράμα δίνει ώθηση στα σχέδια για τη δημιουργία μιας «νέας» (προφανώς αφελληνισμένης) Χειμάρρας στην τουριστικά αναπτυσσόμενη αλβανική Ριβιέρα.

Εάν μάλιστα συνδυαστεί και με άλλες «επιθέσεις» (στο μέτωπο της Παιδείας, στα κονδύλια των μειονοτικών δήμων κ.α.), το περιουσιακό ζήτημα διαμορφώνει ένα πλαίσιο εντεινόμενα εχθρικών πιέσεων κατά των δικαιωμάτων της Ομογένειας στην Αλβανία. «Στην περιοχή της εθνικής ελληνικής μειονότητας υπάρχουν εθνικιστικά κίνητρα που θέλουν να μας απογυμνώσουν περιουσιακά», δηλώνει στο «Εθνος της Κυριακής» ο κ. Λεωνίδας Παππάς, πρόεδρος της οργάνωσης «Ομόνοια», καταγγέλλοντας «γενικευμένα φαινόμενα διαφθοράς και πλαστογραφίας».